Wij gebruiken cookies op deze site om uw gebruikerservaring te verbeteren.

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Een nieuwe werknemer, proficiat!

Maar... heb je al een arbeidsovereenkomst opgesteld?
Een individuele arbeidsovereenkomst is een essentieel document dat de rechten en plichten van de werkgever en de werknemer vastlegt. Het opstellen ervan is niet alleen een wettelijke vereiste, maar zorgt ook voor duidelijkheid en voorkomt misverstanden later.

Naast de individuele arbeidsovereenkomst zijn er de collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's). Zij bevatten sectorspecifieke regelgeving. Het paritair comité (overlegorgaan tussen werknemers en werkgevers) speelt een belangrijke rol bij de uitwerking ervan.

Collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s)

Een cao bevat de basisafspraken voor een specifieke sector. Bepaalde zaken liggen dus al vast. Het kan dan gaan over:

  • het minimumloon
  • de verplaatsingsvergoedingen
  • de eindejaarspremies
  • de (afwijkende) opzegtermijnen
  • de vakbondsdelegatie

Je vindt alle collectieve arbeidsovereenkomsten op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg. Heb je vragen over een cao? Stuur een e-mail naar informatie@werk.belgie.be.

Individuele arbeidsovereenkomst

Naast de afspraken die vastliggen in de cao moet je als werkgever een individuele arbeidsovereenkomst sluiten met elke werknemer. De belangrijkste elementen van zo’n overeenkomst vind je hieronder.

1.Identificatie: wie is wie?

Vermeld duidelijk naam, voornaam en adres van werkgever en werknemer. Gaat het om een vennootschap dat dien je ook aan te geven wie die vennootschap vertegenwoordigt. Vergeet de datum van indiensttreding niet te vermelden.

2. Functieomschrijving: wat houdt de job in?

Vermeld de functietitel en omschrijf duidelijk de taken en verantwoordelijkheden van de functie. Zo vermijd je later discussies over verwachtingen.

3. Arbeidsovereenkomst: type en duur

Bepaal of je een contract voor onbepaalde of bepaalde duur aanbiedt. Je vermeldt hier ook of het om een deeltijds of voltijds contract gaat.

4. Loon en arbeidsvoorwaarden: wat mag de werknemer verwachten?

Vermeld het brutoloon, de werktijden, vakantiedagen, eventuele extralegale voordelen …

5. Arbeidsreglement

Verwijs waar nodig naar het arbeidsreglement.

6. Is er een proefperiode?

De proefperiode werd op 1 januari 2014 afgeschaft. Ze is enkel nog van toepassing in arbeidsovereenkomsten voor studenten, tijdelijke arbeid en uitzendarbeid. Lees meer over de proefperiode op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

7. Opzegtermijn: hoe beëindigen we de samenwerking?

De opzegtermijn hangt af van de anciënniteit van de werknemer en het type contract. Vermeld de correcte termijn in de arbeidsovereenkomst.

8. Handtekening: akkoord!

Beide partijen moeten de arbeidsovereenkomst ondertekenen voor akkoord. Werkgever en werknemer bewaren een kopie.

Tips

We geven graag nog enkele tips:

  • Maak het contract eenvoudig en duidelijk. Vermijd ingewikkelde juridische taal.
  • Hou het relevant. Neem enkel de noodzakelijke informatie op.
  • Raadpleeg een expert. Twijfel je over bepaalde clausules? Laat je adviseren door een jurist, een hr-specialist of een bedrijf gespecialiseerd in hr-administratie.

Een goede werkrelatie …

… start met een transparante en correcte arbeidsovereenkomst. Vergeet je niet te verdiepen in de socialezekerheidsbijdragen en andere administratieve verplichtingen die verbonden zijn aan het aanwerven van personeel. Alle informatie vind je op de website van de sociale zekerheid.

Publicatiedatum:
26 / 04 / 2024